Stationhus 1855-1895, by Gunilla Linde

Stationhus 1855-1895, by Gunilla Linde
Subtitled 'A.W. Edelsvard som jarnvagsarkitekt'

Rectangular Hardback and Dust Jacket, published by Svenska Jarnvagsklubben in 1989, 117 pages (S8311JWSO)

This book was published and printed in Sweden, and all text is in Swedish.

From the rear side cover: STATIONS HUS - det torsta som taqrese­ naren kommer i kontakt med pa jarnvaqens ornrade. Da jarnvaqar borjade byggas i Sverige under 1800-talets senare del, taste man i allmanhet stor vikt vid det intryck som stationshuset skutle ge. Inte minst gallde detta Sta­tens Jarnvaqar - SJ. 

Redan ar 1855, ett ar innan de torsta banstrackorna oppnades, anstatldes Adolf W Edelsvard som SJ:s chefs­
arkitekt. Under hans 40 ar i ledningen for SJ:s arkitektkon­ tor upptordes inte mindre an 5725 byggnader vid de av staten byggda huvudlinjerna, darav var 297 stationshus. 

Edelsvard lade stor vikt vid stationshusets stil och funktion - allt itran de stora centralstationerna i Stockholm, 
Goteborq och Malmo tililinjestationernas srna stationshus, som ofta uttordes efter standardmodeller. I boken beskrivs med ett rikhaltigt material av foton, ritningar och skisser hur Edelsvard, trots ofta uttalade krav pa sparsamhet, Iyckades variera saval srna som stora stationshus. 

Manga av Edelsvards stationshus finns kvar, sarskilt vid de storrs stationerna, men av de mindre stationshusen, 
dar taqen inte lanqre stannar, har atskilliqa nu skattat at torqanqelsen. Boken ar en dokumentation av den valdiqa husbyggnadsverksamhet som toljde med jarnvaqarnas framdragande over hela landet. 

The condition of the book is generally very good. The dust jacket has some minor scuffs, and light wear along the edges and corners, but the spine is intact and all pages are clean, intact, unblemished and tightly bound.