Mnozi nedoleteli, by Frantisek Loucky and Nase Vajsko

Mnozi nedoleteli, by Frantisek Loucky and Nase Vajsko

Hardback with Dust Jacket, 287 pages. Published 1989. First Edition (A12NWSO)

This book was published in Czechoslovakia (as was), and all text is in Czech

From the inside fly leaf: nZ Jardovych kan6nu vyslehly plame­ ny. utoct na clun, ktery rname tesne pfed sebou a z nehoz na nas vyrazi to nepopsatetne peklo. Aekoliv me palba znervoznu]e, zarnffll jsem a stiskl spoust' svych kanonu, Nekolik vterln drZim clun v zamerovaei a me kan6ny nan chrli ohnivou lazen ... Drztm se stale za Jardou. Hruzou se mi zatajil dech pfi pohledu na jeho letoun. Z prave strany motoru mu vychaze]! chuchvalce cerneho dymu. Vidim, ze mimo zasazeny motor ma take rozsth­ leny konec praveho kridla. Snaz! se stoupat. V radlu poznavam jeho hlas, jak hlas! veliteli, ze je nucen vyskoen padakern. Mame jen neco pres dYe ste stop, je to opravdu malo pro seskok. Obletavarne ostrov, ktery mame po prave strane. Jsme jen asi pet set rnetru vzdalenl od brehu. Jde stale n iz, rozhodl se, ze pflstane na vode. Odhodil jiz kabinu ... Srdce mi skoro prestalo tlouci, kdyz jsem vldel, jak je­ ho Spitfire mizi i s nim ve vlnach chladneho more. Pristani na vodu, do nehoz vkladal posledni sve nade]e, se nepodafilo, More bylo prilis rozboure­ ne. Jeste na zlomek vteriny jsem videl nad vodou kormidla s cerveno­ modrobilyml pasy. Zustal jsem jeste chvili nad timto mistem, avsak marneme oei bloudily po vlnach ... "

Temito prostyml slovy liei Frantlsek Loucky posledni okamziky ztvota sve­ ho velkeho pritele Jaroslava Novaka. Autor knihy Mnozi nedoletell, ktery se jako frontovy letec sarn aktlvne zucastnil vzdusnych boju za druhe svetove valky, zazil mnoho podob­ nych traqickych pribehu. Po uteku z protektoratu se dostal strastiplnou cestou az do Velke Britanie, kde bojo­ val v radach 65. a 312. perute pro'taslstlcke luftwaffe. Na podzim roku 1943 se pak dobrovolne pflhlasil k presunu na vychocn: frontu. Po pre­ skolenl na nove sovetske stroje bojo­ val v fadach 1. es. stthaciho pluku ve stovenskem narodnlm povstani, Z8-hy po prlletu na Slovensko byl vsak tezce zranen a pote odsunut do za­ zemi. ..

Za druhe isvetove valky Frantisek t.oucky vykonal celkem 169 bojovych letu' proti nepntell. Za valky vsak take ztratll mnoho pratel, znarnych, s kte­ rymi spoleene vzletal k bojovyrn le­ turn. A prave jim, tern, ktefi nedoletell, se rozhodl venovat svojl knihu. Jeji rukopis preset mnoha zmenarnl a upravarnl, nez nabyl sve konecne podoby, 0 niz pak mohl PhDr. Karel Richter, CSc., znamy odbornik - his­ torik pro obdobi druhe svetove valky, napsat nasledujtct slova:

.Knlha je vysledkem rnnohalete, trpellve, peellve badatelske prace, velke obetavostl a nadseni. Autor sestavil presne seznamy padlych let·cu, zjistil a ovefll nejenom kazde [meno a hodnost, ale take phslusna zivotopisna data, rodiste, utvar, u nehoz ten ktery letec slouzll, okol­ nosti, za kterych zahynul, mfsto kde je pochovan i .• epusob, [akym je uctena parnatka v rodne obci. Kniha je zara­ movana autorovou osobnf zpovedi, ktera strucne a nevtirave Hef jeho vlastnf cestu do odboje, ale hlavne sdelu]e ctenafl, jak vznlkla sarnotna kniha. Je nesmime sympatlcke, ze autor mysH predevstm nikoli na se be, ale na sve karnarady, ktefi se nedozill vitezstvf. Chceme-Ii zejrnena mladezl vstlplt hluboke vedornl toho, ze ciny pro vlast vcetne obett zlvota jsou neclm absolutne vyznamnym a ucty­ hodnyrn, necim mimo cas, pak je tfeba postupovat prave tak, jak postu­ poval Frantisek Loucky, Uchovavat parnatku hrdinu bez frazl, bez zbytec­ nych slov, ale 0 to pusoblve]l, Lze v tom spatfovat pod net vskutku
hodny nasledovani.

The condition of the book is generally good. The dust jacket has several minor scuffs and blemishes, and some wear along the edges and corners, but the spine is intact and all pages are intact, unblemished and tightly bound. The binding has become exposed along the last two inside pages.